Elektronik Demokrasi Nedir ?

Halkın yönetime katılma biçimi olarak demokrasi, karar alma süreçlerinde etkin görev alınması noktasında bireyleri teşvik edici özelliklerini günümüzde siyasi yapılardaki değişim ve dönüşümle beraber artırmayı hedeflemektedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, idare ve yasamadan sorumlu meclisin aritmetiğini oluşturan parlamenterlerle seçmenler dolayısıyla halk arasındaki kopukluğu minimuma indirme çabaları sonucunda farklı çözüm yolları geliştirilmiştir. Bu çözüm yollarından biri olan elektronik demokrasi nedir?

 Tanım olarak elektronik demokrasi

Seçimler yoluyla birbirleriyle iletişim ve etkileşim yoluna giren siyasiler ve vatandaşların gündelik yaşamda da bir birliktelik yürütmelerini öngören sisteme elektronik demokrasi denir. Günümüzün değişen ve gelişen teknolojisine koşut olarak bu imkanların siyasi ve idari alanda da yer alması gerektiği düşünülmüş ve bu kavram geliştirilmiştir.

 Demokrasinin yeni ihtiyaçları

Kamu kurum ve kuruluşlarının ağır işleyen ve şeffaflıktan uzak yapısı, gerek siyasi iktidar gerekse muhalefet partilerinin vatandaşa hitap etmeyen söylemleri demokrasinin yeni kurum ve yapılara uyarlanmasını zorunlu kılmıştır. Vatandaşa karşı iletişim kanallarının açık tutulması şeffaflık ve hukuki güvenlik açısından elzem olduğundan çağın kitleleri yönetme ve yönlendirme, bilgilendirme araçlarından olan internet elektronik demokrasi açısından büyük önem arz etmektedir.

 İnternetin e-demokrasideki yeri

Bilgi kaynaklarına erişimin en büyük hizmet sağlayıcısı olarak internet hem devletin hem de bireyin yardımcısıdır. Günümüzde seçimlere katılımın düşmesi, bürokrasinin açıklığa ve şeffaflığa olan tahammülsüzlüğüne karşı silah olarak üretilen elektronik demokrasi vatandaşın devleti sorgulamasını kolaylaştıracak, birey hak ve özgürlüğünü güvence altına alacak, hukuki istikrarı sağlayarak devlet ve birey arasındaki mesafeyi azaltacaktır.Elektronik Demokrasi Nedir

 Ademi merkeziyetçiliği teşvik

Bireyin ulusun karar alma süreçlerinde etkin rol alması, fikir ve düşüncelerini elektronik ortam yoluyla hızlı ve güvenilir bir biçimde paylaşması ve sonucunda yönetenlerden hızlı dönüt almaya müsait bir ortam yaratılması ademi merkeziyetçiliği güçlendirecek, yerinden yönetim güçlenecek ve daha doğru ve güvenilir kararlar tüm bireylerin katılımıyla alınabilecektir.