Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?

Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi bulmak için öncelikle bu iki kavramın ne anlama geldiğini öğrenmemiz gerekiyor. Eğitim ve kültür kavramlarını araştırırken tartışma gerektiren açık uçlu sorularla karşılaşmadığımız için bu kavramları tanımlamada genel ifadelerden rahatlıkla yararlanabiliriz. İlk olarak eğitimi kısaca ele alalım:

 Eğitim nedir?

Önceden planlanmış, hedeflenmiş davranışları bireyin yaşantısında kalıcı olarak oluşturma sürecidir. Özellikle süreç, eğitimi açıklarken dikkate alınması gereken önemli bir ifadedir. Bu süreç, bireyin çevresiyle etkileşimini ve bununla beraber sosyalleşmesini de içine alan bir dönemdir. Yoksa normal bir zaman dilimi ya da belirlenen bir süre değildir.

 Kültür nedir?

Tarihsel süreç içinde bir toplumun meydana getirdiği ve onun kimliğini oluşturan, kuşaktan kuşağa nesilden nesile aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüne kültür denir. Bir toplumun yaşayış ve düşünme tarzını şekillendiren kültür onu diğer toplumlardan da farklı kılar.

Kısaca bu kavramları açıkladıktan sonra asıl konumuz olan, eğitim kültür ilişkisi nelerdir, sorumuza dönebiliriz. Eğitim Kültür İlişkisi Nelerdir ?Eğitimle kültür arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum, eğitim bilimi uzmanları ve toplum bilimcilerinin araştırmalarında da netlik kazanmış bir konudur. Eğitim önemli bir süreçtir ve bu süreç toplumun var oluşuna ve ilerleyişine önemli yararlar sağlar. Eğitiminin oluşturduğu güvenli ortam ile bireylere arzu edilen bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıpları rahatlıkla aktarılmış olur. Eğitimle yetişkin nesiller, yetişmekte olan nesilleri toplumsal yaşama hazırlar ve toplumun kültürünü bu genç nesillere aktarırlar. Topluma yeni katılan bireyler, toplumun kültürünü eğitim yoluyla öğrenir. Eğitim, bilimsel düşüncenin önemsendiği toplumlarda birey ve toplumun yaşamını değiştirebilen bir güce sahiptir. Ve son olarak diyebiliriz ki eğitim toplumsal, siyasal ve ekonomik sorumlulukların yerine getirilmesinde bireyin işini kolaylaştırır.